۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Pierre Cardin Çanta Koleksiyonu
2 روز 18 ساعت 
Pierre Cardin Çanta Koleksiyonu
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد İnci Erken Yaz Fırsatı
3 روز 20 ساعت 
İnci Erken Yaz Fırsatı
۳۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Nine West Aldo Kış Koleksiyonu
5 روز 19 ساعت 
Nine West Aldo Kış Koleksiyonu
۵۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Kemal Tanca Kaçırılmayacak Fırsat
2 روز 19 ساعت 
Kemal Tanca Kaçırılmayacak Fırsat
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد İnci Kış Koleksiyonu
19 ساعت 
İnci Kış Koleksiyonu
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Marjin Kış Fırsatı
8 روز 20 ساعت 
Marjin Kış Fırsatı